En tvingande lag förändrar människors moral och etik!

En tvingande lag
Tvingande lag förändrar människor etik och moral

I dag talas det om att det ska bli tvingande för landets alla kommuner att ta emot flyktingar – ett utmärkt förslag, då alla kommuner inte verkar ha någon intention att värna om dess medborgare eller sina medmänniskor.

Debatten om vad som ska vara tvingande och inte tvingande känns i mångt och mycket igen från många olika sammanhang. Om det ska finnas en obligatorisk hemförsäkring i Sverige, om det ska finnas minst ett kommunalägt bostadsbolag i varje kommun och om det ska råda en minimilön för anställda eller om det ska vara en fråga för arbetsmarknadens parter. För vad skulle egentligen hända om svensk lagstiftning ger direktiv om grundläggande normer och trygghet och en faktisk policy om hur den grundläggande normen och tryggheten ska se ut i praktiken?

Det har försökts att stimulera bonusar och morot för att få till stånd en lösning när det gäller en jämnar fördelning av uttag inom föräldraförsäkringen och att få fler kvinnor in i bolagsstyrelser. Utmärkta försök,men utan något direkt resultat för att få en mer jämställt och jämlik samhälle där alla juridiska kön tillvaratas. För andelen fler pappor som tar ut föräldradagar och andelen fler kvinnor som sitter med i olika bolagsstyrelsen har väl kanske direkt ökat och jag skulle nog påstå att det snarare blivit katastrof utifrån arbete med valfriheten som grund och utifrån ett mer jämställt och jämlikt perspektiv och utifrån ett frivilligt tillvägagångssätt och utifrån olika stimulanspaket som gjorts under åren.

När frivilligheten bereds och utan en tvingande lagstiftning som grund, så förändras saker och ting utifrån ett godtyckligt och subjektiv sätt som inte förändrar samhällets normer, moral och etik på lång sikt. För vi vet att med en obligatorisk hemförsäkring, finns det ekonomiska vinster för både samhället och för individen. Vi vet att med ett kommunalägt bostadsbolag får kommunerna större möjligheter att hjälpa kommunens medborgare och även medmänniskor som behöver hjälp vid olika kriser och katastrofer. Vi vet också att med bra direktiv och riktlinjer, så fungerar också en grundläggande lönesättning på den svenska arbetsmarknaden.

Frivilligheten och valfriheten måste ibland begränsas, om det kan gynna samhället och dess medborgare i en helhet och i ett långsiktigt perspektiv. Med ett jämnare uttag inom föräldraförsäkringen och med en bolagsstyrelse som tar tillvara på alla köns kompetens, så kan samhället förändras och förbättras på både kort och lång sikt och därmed även individers moral och etik. För även om det finns kvinnor som kan behöva stöd i sin kompetensutveckling, så finns det allt fler kompetenta individer som kan förändra.

När frivilligheten inte fungerar utifrån den intention som finns, krävs det en tvingande lag som grund. Låt allt vara tvingande från start och komplettera vid adhoc med en dispositiv regel i samband med en förhandling från en jämbördig motpart för den svagare parten. Låt den blåa lagboken få ge direktiven och sedan se till att det finns policies som säkerställer att lagen tillfredsställs i alla kommuner.