Inspiration och motivation viktigt för ett bra ledarskap!

Inspiration och motivation viktigt för ett bra ledarskap
För ett bra ledarskap
krävs både inspiration och motivation.

En framgångsrik ledare kan leda individer, enskilt och i grupp, för att nå ett uppsatt mål. Detta oavsett om ledaren är en VD, mellanchef eller informell ledare och om det är i offentlig, privat eller civil sektor. Nyckeln för en framgångsrik ledare sitter i om hur en kan leda andra individer, enskild och i grupp, och detta kan göras på bästa sätt genom att inspirera och motivera andra individer för att nå de uppsatta målen. Men vilka former av ledare och ledarskap finns det och vilken form av ledare och ledarskap tycker jag är bäst lämpat för att en ledare ska bli just en framgångsrik ledare? Det ska jag försöka besvara i denna kortare essä.

Vad är då ledare och ledarskap?

För att du ska få förståelse för vad som menas med ledare och ledarskap vill jag inledningsvis definiera vad en ledare och ett ledarskap är för något, detta utifrån mitt egna subjektiva perspektiv.Jag ser en ledare och ens ledarskap som en som, formellt eller informellt, fått tilldelat ett förtroende av ett antal individer att fatta beslut för vem som gör vad och på vilket sätt för att nå det uppsatta målet som finns. Ett ledarskap som utövas av en ledare kan ses som ett tillvägagångssätt för hur gruppen ska arbeta strategiskt och operativt för att leda gruppen framåt för att nå det uppsatta målet. I senare avsnitt kommer jag presentera olika definitioner av ledare och ledarskap utifrån ett teoretiskt perspektiv och sedermera kombinera dessa med mitt subjektiva perspektiv för att därmed kunna besvara min frågeställning.

Olika teoretiska aspekter på former av ledare och ledarskap

I boken Perspektiv på Sport management tar Ingela Broberg upp en ledarskapsmodell och hur en kan förstå ledarskapsprocessen. Broberg skriver om att ”ledarskapsprocessen kan sägas bestå av tre delar. Det handlar om en eller flera ledare som interagerar med en eller flera följare i ett sammanhang” (Broberg 2004, s 78). Vidare skriver Broberg (2004, s 79) om att det finns karismatiska ledare (vilka kan påverka andra genom ens utstrålning eller charm) och formella ledare (som fått sin position som ledare genom någon form av ställningsfullmakt).

Även psykologen Kurt Lewin tog fram en modell om ledarskap som belyste att det fanns flera olika perspektiv på ledarskapet (Broberg 2004, s 80). Lewin menade på att det fanns tre olika ledarskap; det autoritära, det demokratiska och det abdikerade. Det auktoritära ledarskapet gick ut på att det är ledningen som styrde och hade kunskaperna samt att det fanns en likgiltighet från ledaren och att det fanns en grupphierarki. Det demokratiska ledarskapet styrde på en kommunikation med klara mål och med en grupporientering, vilket kunde borga för en trygghet och vi-känsla som medförde en tolerans mellan varandra och för att nå målet. Det abdikerade ledarskapet var däremot ett passivt ledarskap med oklara mål och med oklart ansvar. Detta kunde skapa en otrygghet mellan gruppens deltagare och med en låg arbetsmoral bland gruppens deltagare.

Även psykologen Fred Fiedler tog fram teorier kring ledarskapet som benämndes som det situationsanpassade ledarskapet (Broberg 2004, s 81). Fiedlers teori, som var en vidareutbyggnad av Lewins teori om ledarskap, byggde på en arbetsgrupps effektivitet och är en relation mellan ledarens sätt att interagera med medarbetarna och ledarens möjlighet att kontrollera och styra. Enligt Fiedler beror ledarskapets effektivitet alltså på en samverkan mellan två faktorer: ledarstil som baseras på ledarens personlighet (som mäts utifrån en skala som bestäms utifrån mätning av olika motsatspar) och situationskaraktäristiska (som bestäms utifrån faktorer som påverkar ledarens inflytande, vilka är relationen mellan ledare och följare, uppgiftsstruktur och formell maktposition).

Magnus Forslund definierar i boken Ledning av idrottsföreningar – berättelser från gräsrotsnivå ledning som ”det beteende som används för att direkt påverka efterföljarna” (Forslund 2012, s 21) och Bernard Bass definierar i boken Ledarskap utövandet av ledarskap är att ”transformera efterföljare, skapa visioner av målen så att de kan uppnås, och formulera vägen för medlemmarna så att de kan nå målen” (Svenningsson & Alvesson 2010, s 16).

Att ledarens egenskaper och ledarens personlighet är viktigt för ledarskapet och i samband med interaktionen med följarna, tillika gruppens medlemmar, är viktigt samt att det är viktigt att beakta situationen och kontexten kan konstateras utifrån de presenterade teorierna. I nästkommande avsnitt vill jag sätta dessa i relation till mitt subjektiva perspektiv och i relation till min frågeställning.

Det bästa ledarskapet

Så vilka former av ledarskap är bäst lämpade för att en ledare ska bli just en framgångsrik ledare? Och hur får en ledare tag i nyckeln i att leda andra individer för att kunna inspirera och motivera för att nå de uppsatta målen?

Det finns olika slags ledarskap, vilket bland annat Kurt Lewin tagit fram teorier om (Broberg 2004, s 81), och sätt att leda följarna och gruppens deltagare, vilket Magnus Forslund definierat (Forslund 2012, s 21). Att ha ett demokratiskt ledarskap med kommunikation mellan ledare och följare för att nå de mål som kan ses som klara och tydligt definierbara är viktigt. För genom klara mål går det att skapa en gruppdynamik med en vi-känsla för att bli framgångsrika som team och för att nå målet. Om och när målet nås får ledaren ofta cred av externa intressenter för ett framgångsrikt samarbete som skapats med och av alla deltagare i gruppen och utifrån att följarna följer ledaren.

Och nyckeln i att nå framgångar, både som ledare och som team, utgår från att det finns klara mål och med incitament för alla för att nå målen. Detta görs genom inspiration och motivation och där har ledaren en avgörande roll om det blir framgångsrikt eller inte. Med en ledare som är lyhörd och kan inspirera och motivera, blir det framgångsrikt för alla.

Mer läsning

Du är välkommen att kontakta mig om du vill veta mer och nedan finner du även tips på rekommenderad läsning om du vill veta mer om olika ledarskap och sätt att leda individer och grupper:

Broberg, Ingela (2004). Perspektiv på sport management. Stockholm: SISU idrottsböcker

Forslund, Magnus (2012). Ledning av idrottsföreningar: berättelser från gräsrotsnivå. 1. uppl. Malmö: Liber

Sveningsson, Stefan & Alvesson, Mats (2010). Ledarskap. 1. uppl. Malmö: Liber